فارسی | English
خانه |
پايان نامه هاي شهري |
مقالات شهري |
جستجو در مقالات و پايان نامه ها |
مفاهيم |
درباره مدیریت شهری |
قانون |
اخبار |
معرفی کتاب |
نظرات |
خدمات |
ثبت نام |
آرشیو مقالات
برترین مقالات
       
پایان نامه 48 : طراحي سيستم خط مشي گذاري مناسب برا ۱۳۹۲/۱/۱۸
طراحي سيستم خط مشي گذاري مناسب براي تأمين انرژي در شهرهاي آينده
پایان نامه 47 : بررسي وضعيت عوامل فرهنگي مؤثر بر م ۱۳۹۲/۱/۱۸
بررسي وضعيت عوامل فرهنگي مؤثر بر مديريت توسعه پايدار شهر تهران
پایان نامه 46 : ارائه مدل مطلوب شهر الكترونيك براي ۱۳۹۲/۱/۱۸
ارائه مدل مطلوب شهر الكترونيك براي آينده
پایان نامه 45 : مطالعه تطبیقی راههای نهادی شده مبا ۱۳۹۲/۱/۲
مطالعه تطبیقی راههای نهادی شده مبارزه با آلودگی هوا در برخی از شهرهای جهان
پایان نامه 44 : طراحي سيستم فراسازماني مديريت ايمن ۱۳۹۲/۱/۲
طراحي سيستم فراسازماني مديريت ايمني وپيشگيري از حوادث غيرطبيعي در تهران
پایان نامه 43 : بررسی تاثیر گروه های ذینفع بر فرآی ۱۳۹۱/۱۱/۵
بررسی تاثیر گروه های ذینفع بر فرآیند تصمیم گیری مدیران ارشد شهرداری تهران
پایان نامه 42 : بررسی موانع توسعه شهر سالم در کلان ۱۳۹۱/۱۱/۵
بررسی موانع توسعه شهر سالم در کلان شهر تهران
پایان نامه 41 : عوامل كم رنگ شدن مرزهاي فرهنگي و ت ۱۳۹۱/۱۰/۳۰
عوامل كم رنگ شدن مرزهاي فرهنگي و تاثير آن بر فرهنگ شهري در شهر تهران
پایان نامه 40 : بررسی مسائل مدیریتی حمل و نقل شهری ۱۳۹۱/۱۰/۲۲
بررسی مسائل مدیریتی حمل و نقل شهری : مطالعه موردی شهر تهران
پایان نامه 39 : تصويرپردازي فوق فعال از آينده بر ا ۱۳۹۱/۱۰/۲۲
تصويرپردازي فوق فعال از آينده بر اساس سند ملي توسعه امور جوانان (مورد مطالعه: فقر شهري)
پایان نامه 38 : بررسي تاثير آگاهي شهروندان از حقوق ۱۳۹۱/۱۰/۱۵
بررسي تاثير آگاهي شهروندان از حقوق شهروندي بر توسعه شهروندي فعال، پاسخگويي و شفافيت شهرداري
پایان نامه 37 : طراحي مدلي جهت توانمندسازي شهروندا ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
طراحي مدلي جهت توانمندسازي شهروندان
پایان نامه 36 : طراحی و تبیین الگوی کارکردی بیمه ش ۱۳۹۱/۱۰/۱
طراحی و تبیین الگوی کارکردی بیمه شهری در شهرداری کلان شهر تهران
پایان نامه 35 : ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ب‍رون‍س‍پ‍اری‌ ۱۳۹۱/۹/۱۶
ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ب‍رون‍س‍پ‍اری‌ خ‍دم‍ات‌ ش‍ه‍ری‌ ( م‍وردم‍طال‍ع‍ه‌ : وظای‍ف‌ ای‍ج‍اد و ن‍گ‍ه‍داری‌ ف‍ض‍ای‌ س‍ب‍ز )
پایان نامه 34 : ارزی‍اب‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ و ۱۳۹۱/۹/۱۶
ارزی‍اب‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ درآم‍ده‍ای‌ ش‍ه‍رداری‌ت‍ه‍ران‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ب‍ن‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و گ‍زارش‍گ‍ری‌ درآم‍ده‍ا
سیستم پیامک رایگان
فراموشی رمز عبور
نام کاربر  
رمز عبور  
پشتيباني
Powered by Saeed Shafia