فارسی | English
خانه |
پايان نامه هاي شهري |
مقالات شهري |
جستجو در مقالات و پايان نامه ها |
مفاهيم |
درباره مدیریت شهری |
قانون |
اخبار |
معرفی کتاب |
نظرات |
خدمات |
ثبت نام |
مشارکت مردمي:مشارکت شهروندی:مشارکت و شراکت داوطلبا ۱۳۹۰/۴/۱۵
مشارکت,مشارکت مردمي,مشارکت مردمی,شراکت,دموکراسي عمومي,مشارکت شهروندي, مشارکت مردمي يکي از مهمترين ابزارهاي توسعه دموکراسي و از مهمترين شاخصه هاي حکمراني خوب است. اين بخش مقالات اين مفهوم معرفي می شود

  به نام خدا

 

مشارکت يکي از بهترين روش ها براي انتقال خواسته های سطح محلي به برنامه ريزان و مديران شهري است. از دیدگاه ارنشتاین مشارکت دارای سطوح متفاوتی است. این سطح از بی قدرتی محض شهروندی تا کنترل شهروندی  ادامه دارد. او مشارکت شهروند را به پلکاني توصيف کرده است که از بي قدرتي شهروند شروع شده تا اختيار و قدرت تفويض شده شهروندي کشيده مي شود.

 

دو پله اول ,اصلا شکلي از مشارکت مردمي را دارا نيست و فقط جنبه هاي فريبکاري و دستکاري مردمي را در خود دارد. سطح مياني که سه پله دارد به انتقال اطلاعات و دريافت پيشنهادات مي پردازد, اما ضمانتي بر اعمال نظرات و پيشنهادات وجود ندارد و شکل يک طرفه اي دارد. اما مرحله سوم که کنترل شهروندي را شامل مي شود شامل شراکت, تفويض اختيار و کنترل شهروندي است. در اين مرحله شهروندان به کار مسئولين شهري نظارت و مديريت دارند.

نکته مهم اين است که ايجاد مشارکت شهروندي به صورت پله اي و سلسله مراتبي است و بودن در هر مرحله دليلي بر حرکت رو به رشد پله هاي مشارکتي است.

 مشارکت از مولفه هاي با اهميت توسعه پايدار است و نتايج مطلوبي بر کارايي اجتماعي دارد. مشارکت پذيري محلي يکي از ظرفيت هاي با اهميت اجتماعات انساني است و به عنوان يکي از نتايج مطلوب سرمايه اجتماعي مورد سنجش قرار مي گيرد.

شهرداري ها و نهادهاي عمومي براي بهبود شرايط محله هاي شهري در تلاش اند تا با استفاده از روش هاي مختلف مشارکت مردمي را افزايش دهند و به وسيله اين مشارکت زمينه سازي دستيابي به اهداف مطلوب جوامع محلي به وسيله آنها شوند. مشارکت زمينه ساز پذيرش راحت تر تغييرات و آثار احتماعي توسط مشارکت کنندگان است و زمينه ساز بالا بردن شانس دستيابي به اهداف و پايداري نتايج پروژه هاي شهري است.

براي دستيابي به حکمروايي خوب شهري, مشارکت فعال مردمي يکي از اصول اساسي است. در اين ميان اين مشارکت شکل نمي گيرد مگر با برقراري ارتباط صحيح ميان حکومت و مردم و شفاف سازي کانال هاي ارتباطي. در مدل نهایی حکمرانی خوب شهری, استفاده دقیق از نظرات مردمی و دخیل شدن کامل آنها در کنش های شهری مطلوب است و این مهم مقدور نخواهد شد مگر با طی کردم پله های مشارکت, از مشارکت ظاهری و ورود ظاهری مردم به فعالیت های شهری تا کنترل و اقتدار مردمی.

از سویی مشارکت مردمی یکی از ابزار های با اهمیت مقتدر سازی است. مقتدر شدن مردم برای به عهده گرفتن مسئولیت های خود و برآمدن از آنها به وسيله مشارکت و ورود مردم به چرخه امور محله ای و شهری ممکن خواهد شد.

هر چند در پاره ای از پژوهش هاي علوم سياسي, ذکر شده است که مشارکت مردمی و نظر جمعی الزاما منجر به بهترین تصميم نخواهد شد و پاره ای از محققان, مشارکت مردمی را کارا نمی دانند. اما در محیط های شهری که نتایج مداخله در آن غیر قابل پیش بینی است و احتمال بروز هر نوع تغییر اجتماعی , محيطي و اقتصادی به واسطه تغییر در مولفه ای دیگر وجود دارد, مشارکت مردمی بستری مناسب برای هدایت تغییرات آتی و پذیرش حوادث نا خواسته از تغییرات است. در این میان مشارکت مردمی در ابعاد مختلف رسمی و غیررسمی را, يکي از مهمترین مولفه های سرمايه اجتماعي مي دانند.

 

الگوهاي سازماني مشارکت شهري:

 

– الگوي سازماني مشارکت شهري خود جوش

– الگوي سازماني مشارکت شهري سازمان يافته

در جامعه امروز ما نظام مديريت شهري و ارکان آن (شهرداري ها و شوراهاي شهر) وزن بيشتري به الگوي سازماني مشارکت شهري سازمان يافته (رسمي، برنامه ريزي شده و نهادي) داده اند.

دليل اصلي اين است كه مشارکت خودجوش، داوطلبانه و سازمان نيافته هنگامي شکل مي گيرد كه « فرهنگ مشاركتي» قوي شکل گرفته باشد و مشارکت توانسته باشد تبديل به « هنجار فرهنگي» شود.

از آنجا كه در جامعه شهري جهان سوم، بويژه بخش توسعه نيافته آن، فرهنگ مشاركتي شهري هنجارهاي فرهنگي شهري مربوط به مشارکت هنوز به طور شايسته شکل نگرفته است، نقش الگوي سازماني مشارکت شهري رسمي و سازمان يافته اهميت بيشتري دارد.

الگوي خودجوش مشاركت به عنوان سيستم موثر مسئوليت پذيري و مشاركت شهروندي در مقابل الگوي سازماندهي شده مشاركت،‌ مانند شوراهاي شهر يا محله مي توان در راستاي فرهنگ سازي براي مشاركت خودجوش و مردمي تلاش كرد. مشاركت مردمي در اداره امور شهري باعث بهبود كارايي، تخصيص هزينه به سوي اولويت هاي اجتماعي و پروژه هاي زيربنايي مي گردد. مشاركت مردمي كه نوعي تمركززدايي در اداره امور مي باشد باعث افزايش توسعه انساني و عامل برابري و تحقق عدالت اجتماعي- سياسي مي گردد.

راهكارهاي تقويت مشاركت:

1. تقويت تحزب

افزايش فرهنگ مشاركت حزبي و سازماندهي سياسي در غالب احزاب باعث تقويت ساير انواع مشاركت از جمله مشاركت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نيز خواهد شد.

تقويت تحزب، به نوعي استفاده از روش تعاون جمعي در راستاي سياست گذاري عمومي است و بستر مناسب براي توسعه را فراهم مي كند. احزاب انرژي را در جامعه هدفمند كرده و در راستاي پيشرفت فردي و اجتماعي با استفاده از پتانسيل عمومي گام برمي دارند. در اين جريان باعث افزايش مشاركت فعال مردم و سمت دهي به توانمندي ها در چهارچوب علايق و افكار افراد و گروه ها مي شوند. با توجه به اين كه احزاب برآيند نيازها و افكار همه اقشار جامعه هستند، هر حزب گروهي از افراد اجتماع را جذب مي كند كه به ساختاردهي مشاركت اجتماعي مي انجامد. احزاب همچنين باعث افزايش پاسخگويي هستند كه همين عامل موجب گرايش بيشتر شهروندان به مشاركت است.

2. تقويت و توسعه نهادهاي مدني

مشارکت از طريق نهادهاي جامعه مدني: NGOs: Non Governmental Organizations

سازمان هاي غيردولتي جديدترين شکل نهادهاي خودپديدار هستند که در پاسخ به نيازهاي اجتماعي به وجود مي آيند و با سازماندهي درست مي توانند به يک نهاد انعطاف پذير پويا و ماندگار تبديل شوند.

ويژگي هاي سازمان هاي غير دولتي:

از گروه هاي داوطلب مردمي تشکيل مي شود يعني به اجبار عضو نشده اند. گروهي کار مي کنند و بصورت تشکل داراي ساختار مي باشند.

غير دولتي هستند يعني در چهارچوب کلي حکومت تعريف نمي شوند.

غير انتفاعي اند يعني افرادي که آنرا تاسيس کرده اند از طريق فعاليت در آن کسب درآمد نمي کنند و سود نمي برند.

هدف اين سازمان ها رفع نياز کل يا گروه هايي از جامعه است و هدف اصلي آنها خدمت رساني تعريف شده است.

مقالات موجود در سایت مرجع مدیریت شهری :

جایگاه حکمروائی خوب در برنامه ریزی شهری (نمونه موردی : طرح متروی تهران)

انتشاریافته در ویژه نامه جغرافیا، پیاپی 48، صفحه 1-248 (پاییز 1385)- حجم فایل زیپ 211 کیلوبایت - صفحه 1-28

نويسنده : حسن اسماعیل زاده ؛مظفر صرافی

در اين مقاله به بررسی دو  نظریه های برنامه ریزی رسیدگی می شود. دسته اول، برنامه ریزی را از جهت فرآیند، بررسی می کنند (برنامه ریزی فرآیندی ) و دسته دوم، با محصول و نتیجه برنامه ریزی سر و کار دارند (برنامه ریزی محصولی ). در تحقیق حاضر، برنامه ریزی برای اجرای طرح متروی تهران (که مورد مطالعه این تحقیق است)، از دیدگاه فرآیندی بررسی شده است. بدین معنی که مراحل تصمیم گیری و برنامه ریزی برای اجرای طرح مزبور و اثراتی که این برنامه ریزی، از خود بجای گذاشته است، مورد مطالعه قرار گرفته است. در این میان جایگاه الگوی حکمروائی خوب (نظام اداره خوب) که شامل اصولی از قبیل مشارکت، پاسخگوئی، شهروندی، شفافیت، کارآمدی، قانونمداری و نظایر اینهاست، در جهت بررسی نقش مردم در فرآیند برنامه ریزی برای طرح یاد شده و میزان تعامل اضلاع حاکمیت (مسوولین، مردم و بخش خصوصی) بررسی شده است. الگوی مربوطه (حکمروائی خوب)، که از اواخر دهه 1980 مطرح شده است بطور کلی به فرآیندی اشاره دارد که تصمیم ها و اعمال قدرت در آن شکل می گیرد و جایگاهی است که دولت، مردم و بخشهای خصوصی به تعامل با یکدیگر می پردازند. الگوی حکمروائی خوب، در زمان حاضر در مجامع بین المللی و محافل کارشناسی، تنها راه خروج از بن بست فقر و توسعه نیافتگی تلقی می شود و مدیریت سطح محلی، گریز و گزیری از آن ندارد. زیرا اثربخش ترین، کم هزینه ترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریتی است که توسعه منطقه ای و در نتیجه توسعه ملی را نیز بدنبال دارد.
بدین ترتیب ابتدا کلیاتی در زمینه تاریخچه مترو (زمان و علت طرح مترو، مطرح کنندگان و مشارکت کنندگان در برنامه ریزی و اجرای طرح) ارائه گردیده است، سپس مصاحبه ای با مسوولین مترو و ساکنین یکی از ایستگاههای مترو (ایستگاه امام خمینی تهران)، در زمینه میزان مشارکت مردم در طرح یاد شده و میزان رعایت اصول حکمروائی خوب از طرف مسولین، صورت گرفته شده و در ادامه به بررسی و تجزیه و تحلیل آنها بصورت توصیفی- تحلیلی و با استفاده از آزمون Spss، پرداخته شده است. در نهایت به جمعبندی و ارائه پیشنهادات مربوطه اقدام شده است. و نتیجه کلی که از این تحقیق حاصل شده است اینست که در طرح یاد شده، برنامه ریزی برای مردم بوده است نه برنامه ریزی با مردم. چرا که مردم در فرآیند برنامه ریزی و اجرای طرح، نقش خاصی نداشتند و تنها نظاره گر و استفاده کننده از نتایج طرح بوده اند (برنامه ریزی از بالا و دیوانسالارانه). و در این تحقیق، اصول حکمروائی خوب، به هیچ عنوان رعایت نشده است. بدیهی است که تبعات نامطلوبی را هم از خود به جای گذاشته است. چرا که زمانیکه مسوولین به حقوق شهروندی توجهی نمی کنند طبیعتا" مردم نیز ، خود را در قبال طرح، مسوول نخواهند دید و این عوامل، مانع توسعه منطقه ای و در نهایت توسعه ملی خواهد گردید.

 

راه كارهاي مشاركت عامه مردم د ر خط مش گذاري عمومي

 

نویسنده: دكتر سيدمهدى الواني

انتشاریافته در مجتمع آموزش عالي قم (دوره: 13, شماره: 0) - 336 کیلوبایت

 يكي از انتقادات عمده نظام هاي مردم سالار، عدم مشاركت مؤثر عامه مردم در خط مشي كذاري عمومي و سلطهء متخصصات وكارشناسان در اين زمينه مي باشد. در اين نظام ها به دلايل مختلف مانند پيچيدگي مسايل، هزينه بر بودن، عدم اطمينان و تأخير و كندي، مشاركت مردم كنار گذأشته شده و در تصميم گيري هاي عمومي به نظرات تخصصي بسنده مي شود. براي رفع اين نقيصه و مشاركت عامه مردم در خط مشي گذاري عمومي مدلي ارايه گرديده است كه در آن دو شاخص مشاركت وجود دارد: يكي هدف و منظور أز مشاركت و ديگري ماهيت موضوع مورد تصميم. با استفاده از اين مدل، تصميم گيرندگان قادر خواهند شد استراتژي ها و راه كارهاي مشاركت مردمي در خط مشي گذاري عمومي را به گونه اي طراحي كنندكه هم در آگاه ساختن مردم مؤثر باشد و هم كيفيت خط مشي هاي اتخاذ شده را بهبود بخشد.

 

 
بررسی تاثیر رفاه اقتصادی و اجتماعی بر میزان مشارکتظ  
 

عنوان : بررسی تاثیر رفاه اقتصادی و اجتماعی بر میزان مشارکت شهروندان در امور شهری (مورد مطالعه شهر اصفهان)

نویسنده : رسول ربانی, دارما آرانچولام, محمد عباس زاده و وحيد قاسمي- حجم فایل زیپ 304 کیلوبایت

انتشاریافته در مجله علوم اجتماعی دانشگان ادبیات فردوسی -سال چهارم - ص 73- 99

این پژوهش به دنبال ارزیابی رابطه رفاه اجتماعی و اقتصادی و میزان مشارکت پذیری شهروندان در امور شهری است. بر اساس نتایج به دست آمده رابطه خطی و معنی داری میان رفاه اقتصادی و اجتماعی و مشارکت پذیری شهروندان یافت شد و نتیجه غالب این شد که مسئولین شهر اگر بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند و از این طریق به رضایتمندی اجتماعی آنها بیفزایند در این صورت احساس تعلق آنان به منطقه مسکونی افزایش یافته و باعث مشارکت پذیری بالاتر آنها خواهد شد.

 
موانع مشارکت اجتماعی شهروند تهرانی  
 

انتشار يافته در فصلنامه پژوهشي رفاه اجتماعی سال هفتم - شماره 26 - ص 105 تا 130 -  حجم فایل 299 کيلوبايت

نویسنده لیلا یزدان پناه

اين مقاله به ارزيابي میزان مشارکت اجتماعي ساکنين شهر تهران پرداخته است. مولفه هاي مورد ارزيابي در اين پژوهش, مشارکت اجتماعي غيررسمي و  مشارکت اجتماعی رسميکه شرايط نشان مي دهد مشارکت داوطلبانه سازمان هاي غيردولتي از وضعيت خوبي برخوردار نيست و فعاليت هاي اجتماعي غیررسمی نسبتا از وضعيت بهتري برخوردار است. از سويي يافته نشان مي دهد که افراد جامعه ارزيابي شده موانع زيادي براي مشارکت اجتماعي خود مي بينند.

 
برنامه ریزی محله مبنا رهیافتی کارآمد در ایجاد مدیريت شهري پايدار  
 

نويسنده : خلیل حاجی پور

انتشار یافته در نشریه هنرهای زیبا-شماره 26- تابستان 1385 - از صفحه 37 تا 46 - حجم فایل 184 کیلوبایت

اين مقاله در پي مشخص کردن نقش و جایگاه رهیافت محله مبنا است. بررسي نظریات, دیدگاه ها, مشخصات و مفهوم برنامه ریزی محله مبنا نشان داد که رویکرد مذکور در جستجوی تعامل اجتماعی بوده و مشارکت بازیگران محلی را در دستور کار قرار داده است, تسهیل کننده و هماهنگ کننده بوده و کمتر به مداخلات کالبدی فضايي پرداخته و با نگاه فرایندگرا به پایداری تصمیمات در سطوح مختلف خواهد انجامید.

 

 
اصلاحات مديريت شهري در كشورهاي اروپايي  
 

انتشار بافته در فصلنامه مطالعات مديريت - شماره 45، بهار 1384-حجم فايل زيپ 204 کيلوبايت

نوشته :دكتر ابوالحسن فقيهي ، حبيب الله سالارزهي

اين مقاله که به بررسي اصلاحات اداري در سطح شهرداري هاي کشورهاي آلمان, هلند و سوئيس پرداخته است سعي دارد تغييرات سياسي دوران نوين را در تغيير الگوهاي مديريتي اين نمونه ها بررسي نمايد. گفتمان جديد حکمراني محلي و شهري و ايجاد زمينه براي مشارکت مردمي نقطه مشترک مدل هاي مورد ارزيابي است.

 
مشارکت مردمی و برنامه ريزی و توسعه  
 

نويسنده :فرانک سيف الدينی

انتشار يافته در :علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شيراز-شماره 2-بهار 76-147 تا164

در اين مقاله با بيان 5 هدف برای مشارکت پرداخته شده است :
1- مبادله اطلاعات : مرحله ای که تشريک مساعی در حال وقوع است
2-آموزش : هدف فقط اطلاع رسانی نيست بلکه فراهم آوردن جزئياتی درباره چگونگی انجام برنامه و آموزش
3-جلب حمايت : ايجاد محيطی مناسب
4- کمک به تصميم گيری : دخالت نظرهای مردم در تصميم گيری بايد به چه ترتيبی باشد
5-رای گيری و دخالت دادن رای مردم در تصميم گيری

در ادامه به ارائه شيوه های 4 گانه مشارکت پرداخته است.1- شيوه های سازمان نيافته و نامنظم 2- شيوه های سازمان يافته و منظم 3- شيوه های فعال4- شيوه های انفعالی

 
سازمان های غيردولتی راهبرد مشارکت سازمان يافته  
 

نويسنده : اصغر ارجمندنيا

انتشار يافته در فصلنامه مديريت شهری - شماره 3 - بهار 1380 - صفحه 28 تا 34

حجم فايل زيپ شده 360 کيلوبايت

با باز کردن مفاهيم مشارکت در صفحات اوليه اين مقاله بحث مشارکت و توسعه توسط نويسنده مطرح می شود و مشارکت مردمی  شرط نبيادين برای تحقق توسعه پايدار مطرح می شود.در ادامه شرايط عمده تحقق مشارکت و محدوديت ها و موانع مشارکت به صورت تيتر وار ارائه شده و نهايتا ويژگی ها و توان های سازمان های غيردولتی برای ايجاد مشارکت ارائه می گردد.

 

 
فعاليت سازمان های غيردولتی در زندگی شهری ايران  
 

نويسنده : اعظم خاتم

انتشار يافته در مديريت شهری شماره 5 بهار 1380 صفحه 22 تا 28

حجم فايل زيپ 451 کيلوبايت

اين مقاله با مطرح کردن اهميت مشارکت در دنيای خارج و داخل از ايران به ارائه نگاه از سازمان های غير دولتی و فعاليت های آنها پرداخته است. بر اساس اسناد تجريه شکل گيری سازمان های متکی بر اجتماعات در کشورهای ديگر حاکی از تاخير شکل گيری اين سازمان ها نسبت به سازمان های غير دولتی فرامحلی است . بنابر اين در اين مقاله به بررسی ساختار مديريت محلی و سازمان های غير دولتی محلی و سازمان های غير دولتی تخصصی به صورت خلاصه پرداخته شده است .

 
توسعه فضای سبز در تعامل با توسعه اجتماعی محله  
 

نويسنده : پروانه رستم خانی
انتشار يافته در همايش توسعه محله ای-اسفند 1383
در اين مقاله با بررسی دلايل عدم کارايي محلات در جامعه فعلی به ارائه راه کارهايي با به کارگيری ابزارهای فضای سبز پرداخته تا زمينه مشارکت اجتماعی و توسعه اجتماعی محله را فراهم سازد-حجم فايل786 کيلوبايت

 
نظام مشارکت مردم در مناطق حاشيه نشين  
  نويسنده : دکتر حبيب آقابخشی
بحث اين مقاله در اين مورد است که طرح های توسعه از بالا به نتايج مطلوب نمی رسد و اقدامات تخريبی نيز صرفا پاکسازی صورت مسئله تلقی می شود,بنابراين شيوه های مناسب تر اجرای برنامه های توسعه محلی از پايين چگونه است ؟
 
بورس الکترونيک در شهر الکترونيک  
  امروزه بهره¬گيري از فناوري اطلاعات در زمينه¬هاي مختلف تجاري به يکي از ابزارهاي لازم براي افزايش کارايي تجاري و رشد اقتصاد ملي تبديل شده است اما رشد و پويايي اقتصاد کشور بدون مشارکت عمومي تمام اقشار جامعه امري ناممکن است. فراهم¬سازي امکان سرمايه گذاري تمامي اقشار جامعه در بازار بورس اوراق بهادار، گامي در جهت افزايش مشارکت عمومي در توسعه اقتصاد ملي مي باشد که اين امر با ايجاد بورس الکترونيک به شکل مناسب¬تري تحقق مي يابد. همچنين بورس الکترونيک يکي از ملزومات شهر الکترونيک بوده و راه¬اندازي آن در بازار سرمايه ايران، گامي بزرگ در راستاي دستيابي به اهداف شهر الکترونيک مي¬باشد.
هدف اين مقاله معرفي بورس الکترونيک به عنوان يکي از مهمترين و تأثيرگزارترين سازمان¬ها در ايجاد شهر الکترونيک، تشريح مدل هاي مختلف بورس الکترونيک، بيان مزايا و معایب وجود بورس الکترونيک در بازار سرمايه کشور و همچنين زيرساخت¬هاي لازم براي پياده سازي آن در بازار سرمايه ايران مي باشد.
ناصر جعفري 1، سيد محسن علّامه دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني، دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان
 
مشارکت شهروندان در مديريت شهری از طريق اينترنت  
  اين مقاله که در بخش آشنايي با مديريت شهری (تجارب جهانی) جای دارد و توسط مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر مشهد به چاپ رسيده است به تعريف مشارکت پرداخته و با مطرح نمودن اينترنت و کيفيت اطلاعات سعی به بررسی ميزن کاربرد اطلاعات در مديريت شهری نموده و نهايتا مدل تعريفی - ادراکی مشارکت آنلاين شهروندان را مطرح می نمايد – حجم فايل 1.64 مگابايت
 
بررسی الگوی مشارکتی شوراياری ها در محلات تهران  
 

دکتر غلامرضا کاظميان و رضا شادمان فر در اين مقاله با تعاريف مختصر از شوراياری ها و ظايف آنها و با استفاده از روش تحقيق توصيفی و استفاده از پرسشنامه جامعه شهروندان و شورياران به يافته هايي تامل بر انگيز در مورد مشارکت مردمی و متغيير های مختلف دست يافته اند. حجم فايل 796 کيلوبايت – انتشار يافته در شماره 89 شهرداری ها


تحليلی بر سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مديريت شهري


نويسنده : مسعود تقوايی ،  رسول بابانسب و  چمران موسوی

 

انتشاریافته در دوره 1, شماره 2 - ( پاییز 1388 ) مجله مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي - حجم فايل زيپ 700 کيلوبايت

 

مقاله حاضر با هدف تحليل سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مديريت شهری و بر اساس يافته‌ها و نتايج يک بررسی ميدانی از منطقه 4 شهر تبريز تهيه شده است. روش جمع‌آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه‌ای، اسنادی و نيز ميدانی(پرسشنامه‌ای)، و نوع تحقيق کاربردی- توسعه‌ای و روش مطالعه اسنادی- تحليلی و پيمايشی بوده است. برای تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. روش‌های آماری مورد استفاده در اين تحقيق کندال، رگرسيون چند متغيره و اسپيرمن است. و در نهايت، از اين پژوهش نتايج زير به‌دست آمده است: 1- ارزيابی شهروندان از پيامدهای مشارکت مثبت بوده، بيشتر شهروندان معتقد بودند که می‌توانند با مشارکت در مديريت شهری تاثيرگذار باشند. مطالعات به‌ دست آمده نشان می‌دهد که بيشترين مشارکت، برگزاری مراسم و جشن‌های محلی و کمترين مشارکت مربوط به اطلاع رسانی مشکلات به مديران شهری بوده است؛ 2- هر چه ميزان رضايتمندی افراد از خدمات‌رسانی مديران شهری بيشتر باشد، به همان ميزان تمايل به مشارکت در مديريت شهری افزايش می‌يابد که اين ميزان مشارکت در محدوده مورد مطالعه 42/0 است؛ 3- مطالعات به‌دست آمده نشان می‌دهد که هرچه احساس مالکيت؛ يعنی مدت زمان سکونت و نوع مالکيت (ملکی) بيشتر باشد، به همان اندازه مشارکت افزايش پيدا می‌کند. مطالعات صورت گرفته، نشان دهنده اين است که در محدوده مورد مطالعه، احساس مالکيت 48/0 درصد تعيين کننده مشارکت در مديريت شهری بوده است؛ 4- و اينکه وضعيت اقتصادی و اجتماعی شهروندان برمشارکت تعيين کننده است، که با بررسی متغيرهای اقتصادی و اجتماعی مشخص شد با بهتر شدن وضعيت اقتصادی و اجتماعی ميزان مشارکت هم بالا می‌رود.

 

نوشته شده توسط سعيد شفيعا

کليه حقوق مطالب اين بخش براي سايت مرجع مديريت شهري محفوظ مي باشد

 استفاده با ذکر منبع مجاز مي باشد

      
سیستم پیامک رایگان
فراموشی رمز عبور
نام کاربر  
رمز عبور  
پشتيباني
Powered by Saeed Shafia