فارسی | English
خانه |
پايان نامه هاي شهري |
مقالات شهري |
جستجو در مقالات و پايان نامه ها |
مفاهيم |
درباره مدیریت شهری |
قانون |
اخبار |
معرفی کتاب |
نظرات |
خدمات |
ثبت نام |
توسعه پايدار محله اي:توسعه محله ای پایدار:پایداری ۱۳۹۱/۹/۳
توسعه پايدار محله,توسعه پايدار محله اي,توسعه پایداری محله,محله پایدار توسعه پایدار محله ای و محله پایدار از جمله مباحث جدید در برنامه ریزی شهری است که توجه ویژه اي به سطح محلي و انسجام اجتماعي دارد.

به نام خدا

 

توسعه پايداري در کوچکترین پاره شهری را توسعه پایدار محله ای می نامند. مبانی پژوهشي فارسی زبان در اين حيطه نسبتا ضعیف تر از حوزه توسعه پایداری شهری است. عموما در تحليل پایداری  سطح محله ,افزایش انسجام اجتماعي, دلبستگی به محیط محله, بهداشت و سلامت محیطی, خوانايي و هويت محله اي و پایداری اقتصادی و ارزش مسکن مطرح است.

بسیاری از محققان غربی شاخص هاي فاصله خانه تا فضاهای عمومی را مورد توجه قرار داده اند و تراکم مسکونی بالاتر در کنار فضاهای مطلوب گذران اوقات فراغت را پيشنهاد نموده اند.

براي ارزيابي پايداري در سطح محله, سیستم شهری به شکل سیستمی باز فرض می شود که محله ها زیرسیستم های آن مي باشند. در این نظام ارتباطی سنجش پایداری در سطح محله با فرض کردن محله به عنوان يک سيستم جامع مورد بررسی قرار می گیرد. بنابر این عناصر کلان شهری که بر پایداری محله اثرگذار است مورد توجه قرار نمی گیرد.


مقالات موجود در سایت مرجع مدیریت شهری در مورد توسعه پایدار محله ای :

 

ارزيابي و شناسايي کنشگران توسعه ناپايدار محلات غيررسمي: نمونه موردي محله غيررسمي شميران نو

نويسندگان : غلامرضا کاظميان / وجه الله قرباني زاده / سعيد شفيعا

انتشار يافته در نشريه علمي پژوهشي نامه معماری و شهرسازی - شماره هشتم- حجم فايل پي دي اف 451 کيلوبايت

در طول تاريخ شهرنشيني، ساخت  و سازهاي غيررسمي بخشي از حيات ناپايدار شهري بوده اند. اين محلات به واسطه تامين تقاضاي سرپناه اقشار کم درآمد، محل تجمع گونه هاي مختلف اقشار و طبقات اجتماعي فرودست هستند. تقاضا و تجمعي که شاکله ناپايداري حيات شهري اين محله‌ها را شکل داده‌اند. اين مقاله، مردم نگاري سکونت گاه غيررسمي شميران نو واقع در منطقه 4 شهرداري تهران مي باشد. هدف پژوهش، شناسايي انگيزه ها، تمايلات و آثار گروه¬هاي سازنده غيرمجاز است. نتايج نشان مي دهد حداقل سه گروه اجتماعي متفاوت، در محيط اين محله به ساخت وساز بي قاعده پرداخته و مي پردازند: گروه اول با عنوان قديمي هاي ناچار، گروه دوم با عنوان مهاجران مهاجر پذير و گروه سوم با عنوان سودجويان مسافر. در حالي که هر يک از اين کنش گران، منابعي با اهميت براي پايداري محله مي‌توانند باشند؛ مقايسه نتايج تحقيق با مدل هاي معتبر نشان مي دهد که محله مورد بررسي داراي گونه هاي متفاوت اجتماعي با وضعيت رواني و اجتماعي مختلف است. بنابراين دستيابي به اهداف برنامه هاي بهسازي و اصلاحي با استفاده از روشهاي ترکيبي و پويا با هدايت ظرفيت ها، انگيزه ها و خواسته هاي گروه هاي سازنده مقدور خواهد شد.

واژگان کليدي : ساخت وسازهاي غيررسمي، محله غيررسمي،  شميران نو، گروه هاي اجتماعي، توسعه ناپايدار

 

بررسی رابطه توسعه پايدار اجتماعی و سرمايه اجتماعی نمونه : ساکنان محله غيررسمی شميران نو

نگارندگان : محمد علی شفيعا/ سعيد شفيعا

انتشار يافته در مجله علمي پژوهشي جامعه شناسي کاربردي - جلد 23 شماره 2 صفحات 139-164- حجم فايل پي دي اف 423 کيلوبايت.


  توسعه شهرها و تمرکز منابع در نقاط محدود، زمينه ساز جذب جامعه بشری به اين پهنه‌های انسان ساز شده است. نياز اقشار کم درآمد به مسکن شهری، باعث افزايش تقاضا برای بازار غيررسمی مسکن شده و اسکان غيررسمی نوعی از سکونت در شهرها را پديد آورده است. مشکلات فراوان اين سکونتگاه‌ها برای توسعه پايدار شهری، مديران شهری را به فکر تغييراتی در اين سکونتگاه‌ها انداخته است، تا زمينه ساز کاهش طردشدگی و عدم انسجام اجتماعی اين محلات گردد. سرمايه اجتماعی به عنوان دارايی که در ميان اجتماعات اين سکونت­گاه‌ها جاری است، راه حلی مناسب برای کاهش هزينه‌های عمومی و ساماندهی اين محلات به شمار می‌آيد. اين مقاله نتيجه پژوهشی با هدف ارزيابی تأثيرات سرمايه اجتماعی بر توسعه پايدار اجتماع غير رسمی شميران نو است، که با روش تحقيق توصيفی- پيمايشی و جمع آوری 400 نمونه آماری از طريق پرسشنامه انجام شده است. هدف پژوهش، بررسی اثرگذاری سرمايه اجتماعی در پايداری اجتماعی يک محله غيررسمی است. بنابراين، در صورت تحقق اين رابطه، مسيری درونزا و پايدار برای پايدارسازی اجتماعات غيررسمی تأييد می‌شود. در ضمن، اين مهم هدفی کاربردی برای شهرداری‌ها بوده، در راستای مبانی نظری توسعه پايدار سکونتگاه‌های غيررسمی است. نتايج نشان مي­دهد، رابطه مثبت و معناداری ميان سرمايه اجتماعی و شاخص‌های توسعه پايدار اجتماعی برقرار است که به وسيله اتصال به شبکه‌ها و اعتماد، تقويت مي­گردد. در اين ميان شورای محله به عنوان مهمترين رکن اين رابطه، بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد و هر اقدامی که باعث مردمی شدن اين شورا گردد، گونه‌ای از روش‌های ظرفيت سازی به شمار می‌رود. بر اساس تحليل چند متغيره، اعتماد و اتصال به شبکه‌های اجتماعی، بيشترين اهميت را برای دستيابی به توسعه پايدار اجتماعی بازی می‌کنند. در نهايت، مشخص گرديد که استفاده از مؤلفه‌های غيررسمی سرمايه اجتماعی روش بالفعل و توسعه مؤلفه‌های رسمی سرمايه اجتماعی، روش بالقوه دستيابی به توسعه پايدار اجتماعی خواهند بود.

واژه‌هاي کليدي : ظرفيت سازي، سرمايه اجتماعي، محله غيررسمي، شميران نو، توسعه پايدار اجتماعي،

 

تبيين معيارها و شاخصهاي پايداري در محله مسكوني

 

 

انتشار يافته در دوماهنامه شهرنگار ، شماره 50- حجم فايل زيپ 633 کيلوبايت

نويسنده : فرشاد نوريان ، محمدمهدي عبدالهي

توسعه شهري پايدار كه از جمله نظريه ها و سياستهاي اخير و جاري تلقي مي شود، بخش عمده اي از ادبيات شهرسازي سالهاي اخير را به خود اختصاص داده است. اما نظريه اخير در مقياس محلي هنوز به درستي تبيين نشده و مي تواند به عنوان موضوع پژوهشها مدنظر باشد، توسعه پايدار در مقياس محله مسكوني است. اين مقاله با مرور ادبيات مربوط به پايداري شهري و پايداري سعي دارد معيارها و شاخص هاي مناسب براي محله هاي مسکوني را جمع آوري نمايد.

 

 


نقش سرمايه ي اجتماعي در توسعه ي پايدار محله اي (نمونه : كوي سجاديه مشهد)


انتشاريافته در دوفصلنامه جغرافيا و توسعه ناحيه اي ، شماره 12 0 حجم فايل زيپ 316 کيلوبايت
نويسنده :دكتر براتعلي خاكپور ، دكتر عزت الله مافي ، عليرضا باوان پوري
گسست در ساختار فضايي- اجتماعي شهرها در روند برنامه هاي توسعه اي حاضر، موجب ناكارآمدي طرح‌هاي توسعه شده و نگاه كلان و شهر مقياس را متوجه سلول هاي بنيادين يا محلات شهري نموده است، تا از اين سطح در جهت هدف اصلي برنامه ريزي يا بهبود كيفيت زندگي ساكنان تلاش نمايد. در اين مقاله، نگاه دارايي- مبنا، كه راه حل گراست، به جاي نگاه نياز- مبنا، كه تلقي گرا و استحقاق نگر است، مبناي كار قرارگرفته است. هم افزايي سرمايه هاي اجتماعي و توسعه‌ي محله‌اي، مؤلفه‌هاي قاعده اين تحقيق بوده كه در كوي سجاديه و در عرصه‌ي دو گود شهيد احمدي و فخار واقع در منطقه پنج شهرداري مشهد سنجش شده است. روش كار تركيبي از مطالعات اسنادي و پيمايشي است، كه با توجه به نياز مورد استفاده قرارگرفته است. روش به كار رفته توصيفي- تحليلي هم‌بستگي و تكنيك پرسشنامه، ابزار نيل به اهداف پيمايشي تحقيق بوده است. اما نتايج تحقيق نشان مي دهد كه پس از آزمون فرضيه‌ي تحقيق بر اساس يافته هاي كسب شده از پيمايش براي محدوده‌ي مطالعاتي (كوي سجاديه و عرصه‌ي دو گود فخارو شهيد احمدي) و با توجه به مشاهدات پژوهشگران مي‌توان عنوان كرد (هرچند به علت رد فرضيه تحقيق،نمي توان به صورت قاطع بيان داشت) كه مي‌توان با تقويت سرمايه‌ي اجتماعي به پايداري محله اي دست يافت، اما به سبب معناداري يا نزديك به معنادار بودن برخي از مؤلفه‌هاي سرمايه‌ي اجتماعي مي توان بيان داشت توجه به مفهوم ذهني سرمايه‌ي اجتماعي شرط انكار ناپذير تحقق مفهوم عيني پايداري است، يعني دست‌يابي به پايداري در توسعه‌ي محله‌اي، بدون توجه به پتانسيل‌هاي نهادي و انساني و بهره گيري از تمامي ظرفيت‌هاي فردي و گروهي امري غير قابل اجراست .


محله مسكوني پايدار : مطالعه موردي نارمك


انتشار يافته در فصلنامه هنرهاي زيبا ، شماره 27- حجم فايل زيپ 258 کيلوبايت

 

نويسنده : دكتر محمدمهدي عزيزي

چكيده: به دنبال تغيير در شرايط و عوامل موثر در گسترش و توسعه شهري در دوران اخير، محله‏هاي مسكوني انسان ساخت جايگاه ويژه‏اي در شكل‏گيري شهرها داشته‏اند. در حالي كه توسعه شهري پايدار بخش عمده‏اي از ادبيات شهرسازي سال هاي اخير را به خود اختصاص داده است، پرداختن به اصول و معيارهاي توسعه محله‏اي پايدار هنوز نيازمند تحقيق و پژوهش فراوان است. محله نارمك تهران را مي توان يك محله پايدار دانست كه محصول برنامه‏ريزي و طراحي شهرسازان دوران معاصر است. يافته هاي تحقيق حاضر نشان مي‏دهد كه اصول و معيارهاي پايداري محله نظير هويت، سرزندگي، دسترسي، تنوع، تأمين خدمات و امنيت، درحد بالايي در نارمك تحقق يافته است. با وجود اين، آنچه كه به عنوان هشدار و دغدغه جدي مطرح است، ظرفيت قابل تحمل محله است. محله نارمك به آستانه ظرفيت هاي جمعيتي و ساختماني رسيده، و چنانچه نظارت مستمر به عنوان يك اصل مهم مورد غفلت قرارگيرد، اصول و معيارهايي كه پايداري محله را تاكنون تضمين كرده‏اند، از دست خواهند رفت. بدين ترتيب، علاوه بر اصول معمول در برنامه ريزي و طراحي محله ها، اصل ظرفيت قابل تحمل محله مي‏بايد به عنوان يك اصل تعيين كننده و اجتناب‏ناپذير براي پايداري محله‏ها مورد توجه جدي قرارگيرد.


تحليل پايداري محله هاي كلان شهر تهران با تاكيد بر


انتشار يافته در فصلنامه پژوهش هاي جغرافياي انساني ، شماره 70- صفحه 29 تا 43 -حجم فايل زيپ 200 کيلوبايت

نويسندگان :جميله توكلي نيا ،منصور استادي سيسي

پايداري محله هاي مسكوني به پايداري اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي و مديريتي بستگي دارد. فرايند توسعه پايدار دربرگيرنده كيفيت اقتصادي، اجتماعي و سرمايه محيطي است كه اعضاي اجتماع هاي محلي را به توليد و بازساخت زندگي هدفمند براي تحقق ابعاد پايداري هدايت مي كند. مؤلفه هايي همچون اعتماد، صداقت، روحيه همكاري، تمايل حضور در عرصه هاي مدني، وجدان كاري، انضباط و تلاش براي توسعه از منظر پايداري شهري مي تواند در محله تبلور فضايي يابد. به عبارت ديگر، محله هاي شهري به مثابه كوچك ترين واحد سازمان فضايي شهر، در پايداري شهري نقشي اساسي ايفا مي كنند. در پژوهش حاضر با تاكيد بر معرف هاي توسعه پايدار، به ارزيابي سطوح پايدار در محله هاي شهري اوين، دركه و ولنجك در منطقه يكِ شهرداري تهران پرداخته شده است، تا با مقايسه تطبيقي، عوامل مؤثر بر پايداري يا ناپايداري شناسايي شوند و نقش شوراياري ها در بهبود روند پايداري ارزيابي گردد. براي دستيابي به اين هدف، اطلاعات حاصل از مطالعات اسنادي و ميداني با استفاده از روش سلسله مراتبي AHP و روش هاي آمار استنباطي (تحليل F و LSD) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه محله دركه با وزن 2528/0 در رتبه سوم قرار مي گيرد. مقايسه عوامل مؤثر در پايداري محله ها نشان مي دهد كه محله هاي دركه و اوين به ترتيب از نظر اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و ولنجك از نظر كالبدي، در سطح بالاتر پايداري قرار دارند. همچنين با توجه به تفاوت عملكردي شوراياري ها، محله اوين با شناخت بيشتر مردم و به دليل ارتباط تنگاتنگ هم محله اي ها با يكديگر، فعاليت بيشتري داشته و در جهت تحقق اهداف سند توسعه محله اي گام هاي مؤثرتري برداشته است. به طوري كه 80 درصد ساكنان اوين و 75 درصد از ساكنان دركه عملكرد شوراياري هاي محله شان را كاملاً تاثيرگذار ارزيابي كرده اند.


از پايداری محله تا محله پايدار


نويسنده : زهرا سادات سعده زرآبادی - فاطمه خزاعی
حجم فايل 1.67 مگابايت
مهمترين دغدغه اين مقاله دستيابی به معيارهايي برای طراحی محلات معاصر است.اين مقاله به بيان خصيصه های محله های سنتی و نظام کالبدی اجتماعی آن و محله مدرن,محله سنتی و محله پايدار پرداخته است.


توسعه فضای سبز در تعامل با توسعه اجتماعی محله


نويسنده : پروانه رستم خانی
انتشار يافته در همايش توسعه محله ای-اسفند 1383
در اين مقاله با بررسی دلايل عدم کارايي محلات در جامعه فعلی به ارائه راه کارهايي با به کارگيری ابزارهای فضای سبز پرداخته تا زمينه مشارکت اجتماعی و توسعه اجتماعی محله را فراهم سازد-حجم فايل786 کيلوبايت

 

نوشته شده توسط سعيد شفيعا

کليه حقوق مطالب اين بخش براي سايت مرجع مديريت شهري محفوظ مي باشد

استفاده با ذکر منبع مجاز مي باشد

 

 

 

 

      
سیستم پیامک رایگان
فراموشی رمز عبور
نام کاربر  
رمز عبور  
پشتيباني
Powered by Saeed Shafia