فارسی | English
خانه |
پايان نامه هاي شهري |
مقالات شهري |
جستجو در مقالات و پايان نامه ها |
مفاهيم |
درباره مدیریت شهری |
قانون |
اخبار |
معرفی کتاب |
نظرات |
خدمات |
ثبت نام |
فرهنگ شهری
فرهنگ, فرهنگ شهري,المان هاي فرهنگي شهر, شهر فرهنگ, فرهنگ سازمان شهر, فرهنگ سازي,توسعه فرهنگي فرهنگ مجموعه‌ای از رفتارهای آموختنی، باورها، عادات و سنن مشترك، ميان گروهی از افراد است كه به گونه‌ای متوالی توسط ديگران كه وارد آن جامعه می‌شوند، آموخته و به كار گرفته می‌شوند. (ميد 1377، ص82) .در اي


 

مفهوم فرهنگ

فرهنگ مجموعهای از رفتارهای آموختنی، باورها، عادات و سنن مشترك، ميان گروهی از افراد است كه به گونهای متوالی توسط ديگران كه وارد آن جامعه میشوند، آموخته و به كار گرفته میشوند. (ميد 1377، ص82) .در اين تعريف، چهار خصوصيت اصلی را در تعريف فرهنگ مدنظر قرار داده است و همين عوامل سبب پذيرش اين تعريف از سوی جامعهشناسان گرديده است. عامل اول رفتارها و كردارهای مختص يك ملت يا قوم و گروه، كه هم مورد طبع و پسند آنها، هم آموزشی و تعليمی هستند. دوم باورها و اعتقادات آن دسته كه از طريق تعيين و به طرز تعليم، اقناع درونی و تجربی بر ايشان حاصل میگردد. سوم آن نوع عادات و سنتهای مشترك و مورد پذيرش. چهارم خاصيت به ارث رسيدن و تكامل مرحله به مرحله آنها توسط نسل قبل، حاضر و آينده آن جامعه. کورش، دنی (1381)

نگاهی اجمالی بر اهمیت فرهنگ

ريشه فرهنگ در تمام شئونات زندگي 
شناخت مفهوم واقعي فرهنگ از طريق يك علم يا معرفت خاص امكان ندارد، زيرا مسأله فرهنگ، خاص يك قشر از انسان و گروه اجتماعي معيني نيست و در تمامي شؤون حيات انساني، ريشه دارد و هر عملي متكفل برآوردن نياز انسان از زاويه مخصوص به خود ميباشد. بنابراين، نگرش به فرهنگ از بعد خاص و ديدگاه محدود، ناصحيح و ناقص است. «نشريه: انديشه حوزه»   «مؤلف: محمدحسين پژوهنده/صفحه: 71»

تأثير زمينه فرهنگي بر نحوة توليد
زمينه تاريخي و فرهنگي هر جامعهاي بر مردمان آن جامعه، يعني بر نحوه توليد در آن جامعه، تأثير ميگذارد.
«كتاب: فرهنگشناسي»     «مؤلف: چنگيز پهلوان/صفحه: 191-190/نشر: قطره»

تأثير فرهنگ بر ميزان منزلت مشاغل
هر شغلي منزلت خاص خود را دارد و ميزان حيثيت مشاغل وابسته است به نگرش فرهنگي حاكم در جامعه. «كتاب: فرهنگشناسي»     «مؤلف: چنگيز پهلوان/صفحه: 190/نشر: قطره»

تأثير فرهنگ بر مسائل مربوط به زمين
در كشورهاي در حال رشد كه زمين هنوز از ابزار اصلي توليد به شمار ميرود، با عوامل و خصلتهاي فرهنگي سخت پيوند خورده است: تخصيص زمين، نظام بهرهگيري از زمين و همچنين نحوهي برخورد با محيط پيرامون. «كتاب: فرهنگشناسي»     «مؤلف: چنگيز پهلوان/صفحه: 190/نشر: قطره

اهميت فرهنگ از ديدگاه ياكوب بوركهارت
ياكوب بوركهارت ميگويد سه قدرت بزرگي كه واقعيت هستي بشر و روند تاريخ را تعيين كردهاند عبارتند از: دين، دولت، فرهنگ. « گفتارهايي در زمينه فرهنگ و تمدن»    «مؤلف: چنگيز پهلوان/صفحه: 13»

اهميت فرهنگ از ديدگاه هردر
...
به نظر هردر هر فرهنگ، بعدي از بشريت را مينماياند. استنباط او از فرهنگ مبتني بود بر عدم تداوم، گسستگي، ناپيوستگي، با اين حال او ارتباط ميان فرهنگها را ناممكن ميدانست.
«كتاب: فرهنگشناسي: گفتارهايي در زمينه فرهنگ و تمدن» «مؤلف: چنگيز پهلوان/صفحه: 64»

اهميت فرهنگ از ديدگاه والرشتاين
[
والرشتاين:] اصطلاح فرهنگ را همچنين به كار ميبرند تا، نه اين كه كليت ويژگي يك گروه را در برابر گروه ديگر معين كنند بلكه، برخي خصوصيات داخل يك گروه را در مقابل خصوصيات ديگر در داخل همان گروه مشخص سازند.
«كتاب: فرهنگشناسي: گفتارهايي در زمينه فرهنگ و تمدن»    «مؤلف: چنگيز پهلوان/صفحه: 429»

 

 

 

از آنجا که به اطلاعات کافی دسترسی نداریم  سنجش تأثیر فرهنگ بر زوایای مختلف زندگی فردی و اجتماعی مشکل است. اما نباید غافل شد که رفتار انسان متاثر از عوامل فرهنگی است. از طرفی با توجه به مطالب  فوق  از دید اندیشمندان مختلف می توان گفت که برای شناخت اهمیت آن باید فرهنگ را از مقوله های مختلفی بررسی کرد .


 

فرهنگ و جامعه شناسان

جامعه بوسیله میراث اجتماعی یا میراث فرهنگی یا فرهنگ خود به ارگانیسمهای انسانی نظام می بخشد و افراد را به رنگ خود در می آورد و ناگزیر از رفتارهایی معین می کند،از این رو با وجود آمد و رفت نسلها فرهنگ جامعه همچنان دوام یافته واستمرار جامعه حفظ می شودتوجه به این واقعیت که امروز بحث و بررسی در مورد فرهنگ و در پی آن تهاجم فرهنگی در جامعه اهمیت بیشتری یافته و در جهان امروز صحبت از ایجاد «فرهنگ جهانی » می شود و بسیاری از اعمال ضد فرهنگی در نتیجه عدم شناخت دقیق مفهوم فرهنگ توسط مردم صورت می گیرد، لذا شناخت مفهوم فرهنگ و ابعاد آن ضروری بوده و معنی فرهنگ برای درک چگونگی جامعه حیاتی است.

فرهنگ وسیاستمداران

رابطة فرهنگ با سیاست، مدتها مورد غفلت واقع شده بود تا این که نخستین بار «ایوشومی»، جامعه شناس فرانسوی اعلام کرد که فرهنگ، یک بعد سیاسی نیز دارد؛ زیرا فرهنگ، خود را در پشت تمام کنشهای فردی و اجتماعی، پنهان نموده و همان گونه که بر رفتار اجتماعی، اثر میگذارد بر رفتار سیاسی هم، تأثیرات مهمی را بر جا میگذارد. از سویی تحولات دهههای اخیر در حوزة روابط بینالملل، حاکی از اهمیت مقولة فرهنگ در دستیابی به اهداف و بهبود روابط میان دولتها است؛ به نحوی که امروزه شاهد ظهور و تشکیل اتحادیههای فرهنگی در عرصة جهانی بوده تا از این طریق، زمینة تنازعات و چالشهای بینالمللی، برطرف و موجب همگرایی دولتها و ملتها گردد. از این رو کسب وجهه و اعتبار بینالمللی و نفوذ در افکار عمومی و یا به تعبیری، دسترسی به قدرت نرم از جمله اهداف مهم و در عین حال تصریح نشدة دیپلماسی کشورها در حوزة سیاست بینالملل است که این مهم به تناسب موقعیت، جایگاه، امکانات، فرصتها و ظرفیتهای فرهنگی هر کشور به شیوهها و مکانیسمهای مختلف، تعقیب میگردد. از این رو دولتها درصدد تحکیم بنیانهای معرفتی فرهنگ خود و تعمیم ارزشها، دانشها و نگرشهای تولید شده به فراسوی مرزهای جغرافیایی خود میباشند، تا یکی از ابزارهای اعمال قدرت را در کنار قدرت سیاسی و نظامی (قدرت سخت) همراه خود نموده و با استعانت از مکانیسم اقناع فرهنگی به جای کاربرد زور، اذهان و افکار عمومی جهانیان را در راستای منافع و اهداف خود هم سو نمایند.

 

 

فرهنگ و توسعه

فرهنگ در اجتماع نقش قوام دهندگی ، کنترل کنندگی ، هماهنگ کننده ، ناظر ، اعتلا و خلاقیت بنا به شکل همان جامعه و نسبت به محیط خاص آن را دارد . تغییر و تحول فرهنگی شامل دگرگونی در اعمال ، رفتار ، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی یا تغییر در مبانی کنترل، هماهنگی و نظارت و .. یک جامعه است و عامل این تغییر و تحول ابداع ، اکتشاف فناوری و مراوده فرهنگی است .فرهنگ از دو سطح معنوی ( اساسی ) مثل هنجارها ، اعتقادات و سطح مادی مثل کالا ها و ابزارهای فرهنگی ساخته شده لایه زیرین یا سخت معنوی فرهنگ موجود تقویت اخلاقیات و انضباط و دانش و طلبی و ... می شود که این امر از طریق محصولات و اقدامات فرهنگی حاصل می شود . بنابر این تعادل بین این دو بعد آثار مثبتی بر سیاست و برنامه ها و بهبود آنها دارد. مهدی تقی نژاد1390 )

فرهنگ و اقتصاددانان

ارزشها و شرایط فرهنگی نقش به سزایی در افزایش رشد اقتصادی و نیز تقویت نهادهای مردم سالار و ارتقاء عدالت اجتماعی دارد. ارزشهایی همچون تأکید بر اینده نگری، کار سخت، آموزش کارا و اثر بخش منابع انسانی، اهمیت به پیشرفت، شایسته سالاری و صرفه جویی در منابع مالی نقش مهم در توسعه کشورها ایفا می کنند. و نیز دانش، تجربه ژرف و واقع بینانه از جهان هستی و اصلاح عقاید، عادات و سنن خرافی در پیشرفت و موفقیت کشورها در بازارهای جهانی ملموس است.علل واقعی عقب ماندگی کشورهای فقیر ذهنیت پایدار ضد پیشرفت آنان است. «فرهنگ پریشان»، فرهنگ رها شده از خالق هستی و بی ارتباط با ریشه های اصیل ملت ها، فرهنگی در مقابل توسعه پایدار شناخته می شود.

 روانشناسان و  فرهنگ

«رفتار و وضع نفساني اشخاص آئينهاي فرهنگ نما است و فرهنگي جدا از افرادي كه آن را دارا هستند وجود ندارد. از سوي ديگر ميتوان گفت كه شخصيت بر اثر جريان فرهنگي شدن به وجود ميآيد و مفهوم شخصيت لااقل تا حدودي نمايندة جذب عناصر و مواد موجود در محيط است اتوكلاين برگ

 

فرهنگ  و جغرافی دانان:

 

کاملاً واضح است که عوامل جغرافیایی از جمله بهره مندی از منابع و همچنین شرایط اقلیمی عناصری مهم در تعیین ثروتمندی یا فقر ملتها هستند. جیرد دایاموند در نتیجه گیری خود و در ارتباط با قدرت فرهنگ می گوید:

 

عوامل و اثرات فرهنگی بسیار مهم و خطیر هستند ویژگیهای فرهنگی انسان در سراسر جهان بسیار متنوع و گسترده است. بدون شک، بخشی از این تنوع فرهنگی بدلیل تفاوتهای محیطی است اما یک موضوع مهم در واقع اهمیت آن دسته از عوامل فرهنگی است که هیچ ربطی با محیط ندارند. ممکن است یک عامل بسیار معمولی و پیش پا افتاده فرهنگی تثبیت شده و در نتیجه یک جامعه به سمت انتخابهای فرهنگی مهمتری گام بردارد اهمیت این گونه عوامل یک پرسش بسیار مهم را موجب می شود که هنوز پاسخی بدان داده نشده است.

با تشکر از جناب آقاي افشين رسولي

پايان نامه هاي توصيه شده


بررسي وضعيت عوامل فرهنگي مؤثر بر مديريت توسعه پايدار شهر تهران   نگارنده : رحمانيان، مجيد

 عوامل كم رنگ شدن مرزهاي فرهنگي و تاثير آن بر فرهنگ شهري در شهر تهران   نگارنده : قادري، امير 

مقالات توصيه شده


رابطه سرمايه فرهنگي با هويت اجتماعي جوانان مطالعه

 

نويسنده : غلامرضا خوش فر ، محمود شارع پور

 

  انتشاريافته در نامه علوم اجتماعي شماره 20 - ص 133-147 - حجم فايل زيپ 774 کيلوبايت

مقاله ي حاضر در جستجوي آنست كه با سنجش تجربي مفاهيم سرمايه فرهنگي وهويت اجتماعي رابطه ي ابعاد مختلف سرمايه فرهنگي را با نحوه ي تعريف افراد از خويشتن بررسي نمايد و همبستگي سرمايه فرهنگي را با برجستگي هويت هاي مختلف اجتماعي مورد مطالعه قرار دهد بر اساس ديدگاه پي ير بورديو سرمايه فرهنگي داراي سه بعد است بعد ذهني بعد عيني وبعد نهادي وجه ديگر اين تحقيق سنجش هويت اجتماعي جوانان است كه از نظريه كنش متقابل نمايد به منظور فراهم آوردن چارچوب نظري براي سنجش اين مفهوم استفاده شده است سنجش متغيير وابسته ( هويت- اجتماعي) در اين تحقيق از طريق اجراي آزمونTST انجام گرفته است نتايج حاصل از بررسي نشان ميدهد كه بين سرمايه فرهنگي و برجستگي انواع چهارگانه هويت همبستگي مثبت وجود دارد لكن بيشترين همبستگي سرمايه فرهنگي با هويت مذهبي و ملي و كمترين همبستگي آن با هويا فردي وخانوادگي است همچنين نوع همبستگي ابعاد عيني و ذهني سرمايه فرهنگي با انواع هويت اجتماعي تا حدودي متفاوت از بعد نهادي شده آن است در بخش پاياني مقاله دلالتهاي يافته ها و نتايج تحقيق در زمينه مطالعات آتي و سياستگذاري فرهنگي مورد بحث قرار گرفته است


 

جامعه شناسی کلانشهر تهران مطالعه موردی - فرهنگ ترافیک, چالش ها و چشم اندازها

نویسنده : رسول ربانی - مهران سهراب زاده

انتشار یافته در سیاسی - اقتصادی شماره 237-238 - صفحه 242 تا 255 - حجم فایل زیپ 174 کیلوبایت

این مقاله به بررسی معضلات ترافیک از ابعاد فیزیکی, اقتصادی, روانی و اجتماعی پرداخته است و پاراکترهای موثر بر ترافیک تهران را مورد شناسایی قرار داده است. سپس بر اساس نظرسنجی انجام شده از شهروندان تهرانی پیشنهاداتی برای حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی ترافیک ارائه نموده است.


نقش و جايگاه مديريت فرهنگی در مديريت شهری (1)

دکتر محمد حسين قديري ابيانه در مصاحبه ای در باب مديريت فرهنگی و جايگاه آن در مديريت شهری به باز کردن مباحث جامعی در باب اين  نوع مديريت در شهر و توسط شهرداری می پردازد- حجم فايل 282 کيلوبايت -انتشاريافته در ماهنامه شهرداری ها


بررسی ناپايدارهای امنيتی تهران براساس شاخص توسعه پايدار

دکتر مجمد تقی رهنمايي و دکتر سيد موسی پورموسوی در اين مقاله به مفهوم پايداری در کلان شهرها پرداخته و در اين ميان ضرورت پرداختن به موضوع امنيت شهری از آنجايي مهم است که وابسنگی متقابل ميان امنيت و توسعه اجتناب ناپذير است . هدف از اين مقاله بررسی ناپايداری های امنيتی تهران بر اساس شاخص های توسعه پايدار شهری و ارائه نگرش نوين در ساماندهی فضای امنيتی کلان شهری می باشد . نتيجه بررسی شاخص ها نشان می دهد که تهران در زمينه های محيطی,اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی با ناپايداری امنيتی مواجه است .حجم مقاله 224 کيلوبايت - انتشار يافته در ماهنامه پژوهش های جغرافيايي , شماره 57,پاييز 1385 ,ص 193-177


مدرسه محله : كانون فرهنگي و اجتماعي سازماندهنده محله

مريم غروي الخوانساري

انتشار يافته در هنرهاي زيبا - دوره: ۲۱ - ص 67 تا 75 - حجم فايل زيپ 1.5 مگابايت

در معماري امروز گرايش به كالبدهاي چند عمكلردي و چند وجهي مجددا مورد توجه قرارگرفته است ديدگاهي كه خصوصا در معماري سنتي ما از بديهيات طراحي بوده است مدرسه از جمله عملكردهايي است كه با ويژگي هاي خاص خود نه تنها پتانسيل مناسبي در پذيرش عملكردهاي مختلف دارد بلكه مي تواند نقش هاي متفاوتي در زمينه مسائل اجتماعي و فرهنگي ايفا نمايد در اين مقاله سعي بر آن است كه پتانسيل هاي ويژه مدرسه اي در خدمت محله تحت عنوان مدرسه محله معرفي شده خصوصياتي نظير تمركز منابع و چگونگي مكان يابي بهينه در محله با توجه به نظريه هاي برنامه ريزي و طراحي شهري مورد بررسي قرار گيرد و مشهصات ديگري نظير مقطع تحصيلي آن پيشنهاد شود تعيين مكان مناسب براي مدرسه محله تاثير اين مكان يابي بر چگونگي سازماندهي مركز محله و سلسله مراتب عملكرد هاي آن و هم چنين تاثير احداث مسير پياده محلي و ميدان محلي در جوار مدرسه محله بر شور و سرزندگي محله از موارد پرداخته شده در مبحث نهايي مي باشد


 

 

 

      
سیستم پیامک رایگان
فراموشی رمز عبور
نام کاربر  
رمز عبور  
پشتيباني
Powered by Saeed Shafia