فارسی | English
خانه |
پايان نامه هاي شهري |
مقالات شهري |
جستجو در مقالات و پايان نامه ها |
مفاهيم |
درباره مدیریت شهری |
قانون |
اخبار |
معرفی کتاب |
نظرات |
خدمات |
ثبت نام |
اهداف مديريت شهری و شهرداریها ۱۳۸۹/۸/۱۶
اهداف مدیریت شهری,اهداف شهرداری, مديريت شهري,شهرداري مدیریت شهری فراتر از اداره کننده شهر است و تمامی مراحل مدیریت از برنامه ريزي تا کنترل را شامل مي شود

با توجه به نوشته هاي کتاب امکان سنجی وظايف جديد به شهرداری ها مي توان سه هدف عمومي براي مديريت شهري قائل شد:

1- ارتقای شرايط کار و زندگی همه جمعيت شهر با توجه به افراد و گروه های کم درآمد
2- تشويق توسعه اقتصادی و اجتماعی پايدار
3- حفاظت از محيط کالبدی شهر

اين بدين معناست که مديريت شهري با کالبد انسان ساخت شهری در تماس است و آثار آن بر زندگي مردم و محيط اجتماعي را مد نظر دارد از سويي توسعه اقتصادي و اجتماعي شهر با الگوي پايدار را مد نظر داشته و ايجاد برابر و عدالت را در دستور کار دارد.

از اين تعزيف به حيطه پيچيده مفهوم مديريت شهري پي برده مي شود که شامل سازمان ها و نهادهاي بسيار زيادي خواهد بود. به عبارتي اهداف ذکر شده را مي توان هداف عمومي جوامع انساني دانست و به دليل سکونت بخش اعظم جوامع انساني در شهرها اين مديريت بر عهده مديريت شهري است.

      
سیستم پیامک رایگان
فراموشی رمز عبور
نام کاربر  
رمز عبور  
پشتيباني
Powered by Saeed Shafia